Schoolleider.nu

Het draait om het kind...ook uw leiderschap

Bestuur & Management


Bestuur en toezicht

 


Goed Bestuur
In 2010 is de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vastgesteld. Schoolbesturen en intern toezichthouders dienen nu de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren te toetsen aan de principes van de Code. Verder is de Code een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.


Bestuur en organisatie van het onderwijs
Welke positie hebben overheid, schoolbesturen, leraren, ouders en andere belanghebbenden in het onderwijs? Welke verdeling van bevoegdheden hoort daarbij? De Onderwijsraad pleit voor duidelijke en evenwichtige verhoudingen, voor zo min mogelijk bestuurlijke drukte en voor variëteit in bestuursvormen.


Kennisplein Krimp
'Van meer naar beter'.Door het teruglopend aantal leerlingen staat het onderwijsveld voor nieuwe uitdagingen. Het (basis)onderwijs is de eerste publieke sector die de bevolkingsdaling aan den lijve ondervindt. Wat zijn de feiten, wat zijn de effecten en wat zijn de opgaven die daar uit voortvloeien?
 
 
Vensters PO
Een project waarbij cijfermatige informatie over onderwijsopbengsten, leerlingpopulatie, personeel en financiën over basisscholen wordt verzameld en gepresenteerd in één systeem.
 
 
 
Iedere basisschool heeft op deze site een eigen SchoolVenster. In dit SchoolVenster is informatie over de school verzameld. Waar nodig licht de school de gegevens toe.
 
 
 

Medezeggenschap


WMS Wet Medezeggenschap op Scholen
Medezeggenschap hangt nauw samen met de bestuursfilosofie van het bevoegd gezag. Op deze website o.a. de verdeling van de instemmings- en adviesbevoegdheden. Ook kunt u voorbeelden van statuut en reglement medezeggenschap downloaden.Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning en advies aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het po en vo. Ook directies en bestuurders kunnen een beroep doen op het Steunpunt, bijvoorbeeld bij de inrichting van de ondersteuningsplanraad.


Onderwijsgeschillen
Tussen het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan kunnen geschillen ontstaan. Afhankelijk van het soort geschil, kan het bevoegd gezag of het medezeggenschapsorgaan terecht bij de geschillencommissie medezeggenschap.Versterking Medezeggenschap
Met het advies 'Goede Medezeggenschap' vragen onderwijsorganisaties aandacht voor het belang van medezeggenschap in het PO en VO. De adviezen zullen onderdeel gaan vormen van de Code Goed Bestuur.
 
 

Scholing en advies
Voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden worden verschillende scholingsbijeenkomsten gehouden. Voor een cursus op maat kunt u terecht bij het expertisecentrum medezeggenschap van de VOO / VOSABB. Nieuw zijn de expertisebijeenkomsten voor schoolleiders en bestuurders.


Linkedingroep Medezeggenschap Scholen
Het doel van deze nog jonge linkedingroep is het delen van ideeën, ervaringen en tips voor mr-leden. Eigenaar Jeroen Peters brengt actuele en prikkelende thema's voor het voetlicht.
 
 

Beheer


Het vernieuwde Scenariomodel Primair Onderwijs
Scholen kunnen voortaan gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Daarmee kunnen zij makkelijker een prognose maken van bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Ook is het scenariomodel verrijkt met nieuwe functionaliteiten.Overstapservice Onderwijs
Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen leerlinggegevens digitaal, veilig en gemakkelijk overdragen aan het voortgezet onderwijs.

 

 


 

 

 

Schoolleidernieuws


 

 

Schoolleider Linkedin

 

Nu al meer dan 2600 (!!) schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en anderen met hart voor onderwijs delen kennis en ervaring op Schoolleider LinkedIn. Meld je aan en doe mee!

 

Onderwijsagenda

 
Alle belangrijke conferenties en congressen overzichtelijk bij elkaar.

 

Driepuntnul

 

Website van Johan Schat, beheerder van schoolleider.nu

 

Fusieregisseur-PO

 

Samen bouwen aan het fundament van een nieuwe toekomst